dpejcoch
The World According to David Pejčoch

Teaching and Coaching

Pravidla pro vypracování postupových prací

Desatero pravidel pro úspěšnou postupovou práci

  1. V rámci úvodu je nutné jasně stanovit cíle práce a návaznost jednotlivých kapitol;
  2. Teoretická část práce je založena zejména na rešerši provedené s využitím zdrojů uvedených v seznamu použité literatury;
  3. Analytická část práce spočívá v analýze, nikoliv v podrobném rozpracování teoretického konceptu, představeného v teoretické části;
  4. Analýza je založena na praktické implementaci / benchmarku metod popsaných v teoretické části (kriticky hodnotí reálnou / předpokládanou implementaci);
  5. Každý pojem musí být vysvětlen / definován při svém prvním použití;
  6. Všechny zdroje uvedené v seznamu použité literatury musí být citovány v textu;
  7. Citovat je nutné vždy původní zdroje (s případným odkazem na kontext v sekundárních citacích);
  8. Wikipedia není vhodný zdroj pro postupovou práci (s výjimkou vysvětlení pojmů a zkratek);
  9. Závěr práce se vyjadřuje k míře splnění definovaných cílů a shrnuje zásadní poznatky;
  10. Při citaci zdrojů je nutné dodržovat citační normu ISO-690. Doporučenou formou odkazů je Harwardský styl.

Proč používat Harwardský styl (námět k zamyšlení)

Podle normy ISO-690 jsou přípustné tři formy referencí citovaných pramenů v textu:

Užitečné odkazy

University of Economics

Business Institut

On Demand Workshops

Philosophy

.
Stránka byla naposledy aktualizována dne 15.2.2015
Venganza banner
Powered by HOLOPAGE
©2011 - 2015 D. Pejčoch